Organisatie

De zendgemachtigde voor de publieke stadsomroep is Stichting Kabelomroep Zuid-Limburg. Onder de naam RTV Maastricht worden radio- en televisieprogramma's gemaakt. De zendvergunning betreft doorgifte via de kabel (radio en televisie) voor het zendgebied Maastricht en voor de radio ook een etherfrequentie (107.5Mhz). RTV Maastricht krijgt voor de reguliere programmering een ondersteunende subsidie van de Gemeente Maastricht. Daarnaast zijn sommige programma's mogelijk gemaakt in het kader van Gemeentevoorlichting Algemeen.

  • De Stichting Kabelomroep Zuid Limburg werd opgericht op 23 december 1988, verder te noemen de Stichting
  • De Stichting heeft haar zetel in Maastricht en is ingeschreven in de KvK te Maastricht onder nummer 41077813, fiscaal nummer 806932065
  • De Belastingdienst heeft de Stichting aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
  • De omroepactiviteiten van de Stichting worden uitgevoerd onder de naam RTV Maastricht
  • Conform artikel 2 van de statuten fungeert de Stichting als een publieke, lokale omroepinstelling ten behoeve van de gemeente Maastricht, waarvoor van het Commissariaat voor de Media een zendmachtiging is verkregen

Doel

De Stichting heeft ten doel:

  • Het verzorgen van een lokaal toereikend media-aanbod voor de bewoners van de gemeente Maastricht
  • Het uitzenden van omroepprogramma’s bestemd voor de inwoners van de gemeente Maastricht
  • Programma’s te verzorgen die in zodanige mate zijn gericht op de bevrediging van de in Maastricht levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma’s geacht kunnen worden van algemeen nut te zijn

De Stichting tracht dit doel en al hetgeen daarmee in ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de Stichting bevorderlijk zijn.

  • De Stichting beoogt het algemeen nut
  • De Stichting heeft geen winstoogmerk

Beleid

De activiteiten van de Stichting worden uitgevoerd door 10 personen in loondienst, waarvan een aantal op parttime basis plus een wisselende groep van vrijwilligers van ongeveer 80 personen. De programma’s zijn ook te zien en te horen op de website, social media-kanalen en de app van RTV Maastricht. RTV Maastricht functioneert als lokaal cross mediaal platform door zowel op radio als op TV als internet als in de social media zoals Facebook en Twitter haar programma’s aan het publiek aan te bieden. Een veelheid aan programma’s worden elk jaar 24 uur per dag en 7 dagen in de week uitgezonden in carrousel vorm met als inhoud informatie over het lokale nieuws alsmede de culturele activiteiten in de gemeente Maastricht plus een aantal programma’s met educatieve inhoud. De ICE norm van het Commissariaat voor de Media wordt daarmee ruimschoots gehaald.

Financiën

Elk jaar wordt de jaarrekening gecontroleerd door de register-accountant van de Stichting. Naar het oordeel van de accountant geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Stichting. De jaarrekening wordt in het kader van de verstrekte subsidie door de gemeente Maastricht elk jaar voor 1 mei van het betreffende jaar aan de gemeente ter hand gesteld. Eveneens wordt de jaarrekening elke jaar in het kader van haar controletaak ter verificatie voorgelegd aan het Commissariaat voor de Media.